Resultaten 'fitgave' Gezonde School-projecten in Hoogeveen.

In de periode eind januari t/m februari 2018 is in Hoogeveen op drie basisscholen van Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Hoogeveen (PricoH) het FitGaaf!-project ‘Kids & Ouders’ georganiseerd. Deelnemende scholen waren de Sprong, de Juliana van Stolbergschool en het Palet. Kijk hiernaast terug hoe de feestelijke afsluiting ging!

Tijdens dit project is ook een effectmeting en evaluatie uitgevoerd. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit voor-en nametingen op zelfervaren fitheid, actieve deelname en evaluaties met deelnemende kinderen.

Resultaten effectmeting en evaluatie

Verdeeld over de drie PricoH-scholen hebben in totaal ongeveer 650 kinderen deelgenomen aan het FitGaaf!-project in Hoogeveen. Op de drie scholen is het project aangeboden aan groepen 1 t/m 8. Met betrekking tot evaluatie is ten eerste bij de groepen 5 t/m 8, middels een voor-en meting op ‘eigen ervaren fitheid’ van de kinderen, gekeken naar het effect van het FitGaaf!-project. Dat is gedaan door de kinderen voor en na het project te vragen ‘hoe moe ze zich voelden’ na korte intensieve inspanning. Zie de gebruikte schaal hieronder.

Tevens is bij na-meting via een scoreformulier aan de kinderen uit deze groepen gevraagd naar mate van actieve deelname: hoeveel weken hebben ze zelf (bijna) alle gezonde stickers geplakt? En hoeveel weken heeft één van de ouders/verzorgers dit gedaan. Ook is gevraagd hoe de kinderen het project hebben ervaren (van helemaal niet leuk tot heel erg leuk). Door diverse redenen, zoals afwezigheid van het kind bij opening of afsluiting of het ontbreken van de naam op het formulier, is er niet van alle kinderen een complete voor-en nameting (non-respons). Bij de groepen 1 t/m 4 is bovenstaande vorm in verband met de leeftijd niet gedaan. Met groepen 3 en 4 is op een andere wijze geëvalueerd, via een spel met tevens vragen als ‘ben je gezonder gaan eten’? Uiteindelijk zijn in totaal in totaal van 402 kinderen resultaten  verwerkt en geanalyseerd. Resultaten zijn echter uitgewerkt per school*. Zie daartoe onderstaande tabellen. Zoom in waar nodig 🙂

*Omwille van vertrouwelijkheid zijn de resultaten per school in willekeurige volgorde gepresenteerd.

Hoe deze tabel te lezen?

School 1 als voorbeeld.

Actieve deelname kinderen en ouders
Het percentage kinderen dat minimaal 1 week gezonde stickers heeft geplakt is 74,2%. Het gemiddelde percentage kinderen dat 3 of de volledige 4 weken actief heeft meegedaan ligt op 39,4%. Gemiddelde percentage ouders dat minimaal 1 week actief heeft meegedaan is 40,7%.

Effect op eigen ervaren fitheid
Gemiddeld geeft 42,1% van alle deelnemende leerlingen uit groepen 5 t/m 8 van school 1 aan zich fitter te voelen na het FitGaaf!-project, tegenover 37,2% zonder verschil tussen voor-en nameting. Er is tevens gekeken naar verschillen tussen groepen op basis van actieve deelname. Hieruit blijkt dat kinderen die niet actief hebben gestickerd tijdens het project, een gemiddeld negatief verschil van 0,18 vertonen ten op zichte van de voormeting. Oftewel: aangeven zich minder fit te voelen. Bij kinderen die 1-2 weken hebben geplakt is een positief verschil van 0,30 te zien en bij kinderen die 3-4 weken hebben geplakt een positief verschil van 0,10.

Opmerkingen

Deze rapportage is uitgevoerd met een nadrukkelijke voorwaarde dat de manier van evaluatie en dataverzameling niet ten koste gaat van het plezier dat de kinderen beleven aan de feestelijke openingen en afsluitingen van het FitGaaf!-project. Zodoende is dit zo veel mogelijk verwerkt in spelvormen in de gymzalen of pleinen. Dat betekent dat er diverse omstandigheden te bedenken zijn die de gecommuniceerde resultaten beïnvloeden (bias). Dit is deels ondervangen door een hoog aantal respondenten, maar maakt dat het onmogelijk is significante uitspraken te doen over het effect van het FitGaaf!-project. Wel geeft het zowel opdrachtgever (PricoH), opdrachtnemer (FitGaaf!), en overige stakeholders (bijvoorbeeld gemeente) waarschijnlijk voldoende signalen en onderbouwing dat dit project als succesvol kan worden beschouwd.

Voor aanvullende vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@fitgaaf.nl

Rest ons nog alle deelnemende scholen en haar leerkrachten te danken voor de warme en enthousiaste ontvangst tijdens de feestelijke kick-offs en afsluitende workshops. Speciale dank gaat uit naar Sigrid, projectleider vanuit PricoH en naar de directie van PricoH voor het (financieel) mogelijk maken van dit project. Tot slot bedanken we Eric Herber van Projump voor gave touw-spring-feestjes.

Ook Fitgave projecten organiseren?

Lijkt het jou leuk om ook gezonde FitGaaf!-projecten te organiseren? Dat kun je samen met ons doen, maar je mag er ook een eigen draai aangeven! Een indicatie van prijzen bij zo’n eigen-draai-project zie je hieronder. Ontdek de mogelijkheden door een vrijblijvende offerte met gratis proefpakket aan te vragen.

Op de hoogte blijven? Geef je hieronder op voor onze updates (Dan krijg je ook nog eens onze gratis online cursus of een gratis FitGaaf!-probeer-kleurplaat kado)!

Spread the word. Share this post!