Algemene voorwaarden / Privacyverklaring / Cookieverklaring

Algemene voorwaarden

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59816112

Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), wordt verstaan onder: A. Koper: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met FitGaaf! een Overeenkomst sluit. B. FitGaaf!: de eenmanszaak ‘FitGaaf! ‘die producten middels een webshop aanbiedt. C. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand. D. Overeenkomst: Overeenkomst op afstand die tussen FitGaaf! en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. E. Website: www.fitgaaf.nl F. Werkdag: Maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de feestdagen. 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de andere bepalingen onverkort van toepassing. Koper en FitGaaf! treden alsdan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de vernietigde c.q. nietige bepalingen. Hierbij zullen partijen, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oude bepalingen in acht nemen. Artikel 2. Identiteit ondernemer FitGaaf! Vestigingsadres: Paus Johannesstraat 15, 7826 BT Emmen Telefoon: 0591-547902 E-mailadres: info@fitgaaf.nl Postadres: FitGaaf! Oosterbadstraat 35 9726 CK Groningen. KvK-nummer: 59816112 BTW-nummer: NL153486326B01 Rekeningnummer: INGB 0006 3812 25 Artikel 3. Aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod van FitGaaf! bevat de volgende informatie: de voornaamste kenmerken van de zaken of de diensten, in de mate waarin dit gezien de gebruikte drager en de zaken of diensten passend is. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als FitGaaf! gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden FitGaaf! niet. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door FitGaaf! afgegeven prijzen: A. Inclusief BTW en overige belastingen; 4. FitGaaf! vermeldt uitdrukkelijk de volgende aspecten: A. De wijze van betaling; B. De wijze van levering; C. Leveringstermijnen; D. Beleid ten opzichte van klachtenbehandeling; E. De kosten als genoemd in artikel 3 lid 3; F. Het al dan niet van toepassing zijn van een herroepingsrecht; G. De wettelijke waarborg van conformiteit van goederen; H. Het bestaan van relevante gedragscodes; I. Het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties. 5. De kosten voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedragen ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor FitGaaf! 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Artikel 4. Overeenkomst 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Zodra de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaardt, bevestigt FitGaaf! direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Koper de Overeenkomst ontbinden. 3. FitGaaf! treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Dit zelfde geldt voor elektronische betaling. 4. FitGaaf! kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien FitGaaf! op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. FitGaaf! zal bij het product aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: A. Het bezoekadres van de vestiging van FitGaaf! waar de Koper met klachten terecht kan; B. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; C. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties; D. De in artikel 3 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij FitGaaf! deze gegevens al aan de Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst; Artikel 5. Herroepingsrecht 1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. FitGaaf! stelt hiertoe een modelformulier beschikbaar op de Website. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: A. Als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. FitGaaf! mag, mits hij de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. B. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 3. Wil de Koper de Overeenkomst ontbinden, dan dient hij het in artikel 5.1 genoemde modelformulier binnen 14 dagen na ontvangst van het product te retourneren. FitGaaf! bevestigt de ontvangst van het voorgenoemde formulier. Na deze bevestiging heeft de Koper 14 dagen de tijd om het product te retourneren. 4. Tijdens deze termijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan FitGaaf! retourneren, conform de door FitGaaf! verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Koper zich richten naar de door FitGaaf! bij het aanbod en / of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 6. De Koper kan een dienstenovereenkomst en gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. FitGaaf! mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 7. De in lid 5 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 8. Indien FitGaaf! de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 9. Indien FitGaaf! de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Koper die informatie heeft ontvangen. Artikel 6. Kosten herroeping 1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Wanneer de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient FitGaaf! binnen 14 dagen na ontbinding, het factuurbedrag terug te storten op de rekening van de Koper. Voorwaarde hierbij is dat FitGaaf! de product(en) retour heeft ontvangen of dat de Koper kan aantonen dat hij de product(en) retour heeft gestuurd. Artikel 7. Uitsluiting herroeping 1. FitGaaf! kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als FitGaaf! dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld. 2. Wanneer Fitgaaf! diensten uitvoert, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: A. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper; en B. De Koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra FitGaaf!de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. 3. Volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 4. producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; Artikel 8. Verplichtingen FitGaaf! bij herroepingsrecht 1. Als FitGaaf! de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 2. De FitGaaf! vergoedt alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten door FitGaaf! in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper hem de herroeping meldt. Tenzij FitGaaf! aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 3. De FitGaaf! gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper. 4. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft FitGaaf! de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Artikel 9. Levering 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst aan FitGaaf! kenbaar heeft gemaakt. 2. FitGaaf! dient de verzending van de bestelling met de grootst mogelijke zorg uit te (laten) voeren. 3. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken in de macht van de Koper worden gebracht. 5. Door FitGaaf! opgegeven levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien FitGaaf! de termijn niet kan nakomen zal hij de Koper schriftelijk informeren. 6. Bij niet naleving van de termijn dient Koper FitGaaf! schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om alsnog na te komen. Artikel 10. Wijziging in de te leveren zaken 1. FitGaaf! heeft het recht zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft een wijziging in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen. Artikel 11. Prijsverhogingen 1. Indien FitGaaf! met de Koper een bepaalde prijs overeenkomt, is FitGaaf! niettemin gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan de Koper, tot verhoging van de prijs over te gaan, indien FitGaaf! kan aantonen dat zich tussen het moment van het sluiten van de Overeenkomst en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta, lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden. 2. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden. Artikel 12. Betaling 1. FitGaaf! hanteert ten aanzien van de Koper een betalingstermijn van 30 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, als bedoeld in artikel 5.1. 2. FitGaaf! is gerechtigd om voorafgaand aan de levering maximaal 50% van het factuurbedrag in rekening te brengen aan de Koper. 3. In geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van de Koper zullen de verplichtingen van de Koper jegens FitGaaf! onmiddellijk opeisbaar zijn. Ter keuze van FitGaaf! dient de Koper alsdan zijn financiële verplichtingen jegens FitGaaf! terstond na te komen, dan wel dient hij onvoorwaardelijk zijn medewerking te verlenen aan retournering van de door FitGaaf! aan de Koper geleverde product(en). 4. Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en / of schuld. 5. In geval van niet of niet volledige betaling, is de Koper na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn van rechtswege in verzuim en heeft FitGaaf!, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de Koper de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die FitGaaf! heeft. 6. Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens FitGaaf! komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van de Koper. FitGaaf! als dan gerechtigd de volgende buitenechtelijke incassokosten in rekening brengen: - Over de eerste € 2.500,-- 15% - Over de volgende € 2.500,-- 10% - Over de volgende € 5.000,-- 5% - Over de volgende € 190.000,-- 1% - Over het meerdere 0,5%, met een maximum € 6.775,- FitGaaf! is gerechtigd een minimum van € 40,- en een maximum van € 6.775,- aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Artikel 13. Aansprakelijkheid 1. FitGaaf! is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat FitGaaf! is uitgegaan van door of vanwege de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 2. FitGaaf! is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst van door de Koper op advies van FitGaaf! ingeschakelde derden. 3. FitGaaf! heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Koper ongedaan te maken. 4. FitGaaf! is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit onjuist en / of onoordeelkundig gebruik van het product. 5. FitGaaf! is nimmer aansprakelijk wanneer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zoals die zijn benoemd op de website van het Voedingscentrum wordt overschreden. 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FitGaaf!. Artikel 14. Overmacht 1. Indien FitGaaf! zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van: overmacht, van buiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan FitGaaf! kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat FitGaaf! alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FitGaaf! geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FitGaaf! niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van FitGaaf!, ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. 3. Indien FitGaaf! bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Artikel 15. Ontbinding 1. FitGaaf! is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: - De Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt; - Na het sluiten van de Overeenkomst FitGaaf! ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen; - De Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigen. 2. Voorts is FitGaaf! bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van FitGaaf! op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien FitGaaf! de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 4. FitGaaf! is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor De Koper of derden. FitGaaf! behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Artikel 16. Klachten 1. Klachten over de geleverde producten dienen door de Koper, binnen twee maanden na ontdekking van het defect of de fout, schriftelijk bij FitGaaf! gemeld te worden. 2. Klachten over de factuur dienen door de Koper, binnen één maand na factuurdatum, schriftelijk bij FitGaaf! gemeld te worden. 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Koper niet op. 4. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FitGaaf! in staat is adequaat te reageren. 5. Indien een klacht gegrond is, zal FitGaaf! alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor Koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 6. Foutief bestelde goederen dienen in perfecte en complete staat aan FitGaaf! worden opgestuurd. Deze goederen dienen franco binnen 30 dagen na levering aan het adres van FitGaaf! te worden opgestuurd. Tevens dient er een korte brief met uitleg ingesloten te zijn. Artikel 17. Intellectueel eigendom 1. Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder met betrekking tot FitGaaf!, de producten zijn eigendom van FitGaaf! en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FitGaaf! en/of haar licentiegevers in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een product van FitGaaf!. FitGaaf! en haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor. 2. Het is Koper niet toegestaan de afgenomen producten van FitGaaf! (daaronder begrepen afbeeldingen teksten, grafisch materiaal en logo’s), te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens de openbaarmaking en verveelvoudiging welke uitdrukkelijk overeen is gekomen. Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie 1. Alle door FitGaaf! geleverde producten, blijven eigendom van FitGaaf! totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met FitGaaf! gesloten overeenkomsten is nagekomen. 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht FitGaaf! zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen 4. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Artikel 19. Slotbepaling 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien FitGaaf! van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. 2. Op elke rechtsbetrekking tussen FitGaaf! en de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 3. Elk geschil tussen Koper en FitGaaf!, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een Overeenkomst tussen partijen, wordt naar keuze van FitGaaf! voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen. 4. Deze voorwaarden treden in werking op 4 december 2015.
Artikel 1. Definities en algemeen 1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: 'voorwaarden' wordt verstaan onder: A. FitGaaf!: de eenmanszaak FitGaaf!, gevestigd te Groningen. B. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met FitGaaf! een overeenkomst heeft gesloten of een offerte hiervoor aanvraagt. C. Partijen: Opdrachtgever en FitGaaf! tezamen. D. Producten: kalenders, werkboekje en stickers. E. Aanvullende diensten: het uitleggen en uitdelen van de Producten, de afsluiting op basisscholen, alsmede data-analyse, rapportage voor- en nameting, naar aanleiding van de Producten. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 3. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op. 4. De voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. Artikel 2. Overeenkomst 1. FitGaaf! kan niet aan zijn prijzen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat de prijs, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 2. De in de offerte, aanbieding of anderszins vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. 3. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 4. Zodra de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaardt, bevestigt FitGaaf! direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Artikel 3. Uitvoering overeenkomst en levering 1. FitGaaf! zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 2. Ten aanzien van Aanvullende diensten gaat Fitgaaf! uitdrukkelijk een inspanningsverbintenis aan. Fitgaaf! kan geen garanties bieden omtrent het bereiken van het beoogde resultaat, tenzij dit resultaat schriftelijk en uitdrukkelijk is toegezegd en met voldoende bepaalbaarheid is omschreven. 3. In alle gevallen waarin FitGaaf! dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4. Opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig en / of wenselijk is, om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst door FitGaaf! mogelijk te maken. 5. Overgekomen uitvoeringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. 6. Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen, kan FitGaaf! de uitvoering van nieuwe onderdelen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van één of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk heeft goedgekeurd en / of betaald. 7. FitGaaf! staat er voor in dat levering geschied in complete staat. Artikel 4. Wijziging in de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen, aan te vullen en / of de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen. 2. FitGaaf! zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van de overeengekomen prijs en leveringstermijnen tot gevolg heeft. 3. FitGaaf! is gerechtigd meer werkzaamheden te verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de overeenkomst strekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. 4. Indien FitGaaf! uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend. Artikel 5. Klachten 1. Klachten over de dienstverlening dienen, op straffe van verval, binnen 10 werkdagen na het einde van de overeenkomst, schriftelijk bij FitGaaf! gemeld te worden. 2. Klachten over de factuur dienen door Opdrachtgever, binnen 10 werkdagen na factuurdatum, schriftelijk bij FitGaaf! gemeld te worden. 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 4. Indien een klacht gegrond is, zal FitGaaf! alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Artikel 6. Prijs en betaling 1. De prijs van de Producten wordt berekend op grond van het aantal afgenomen producten. 2. De prijs van Aanvullende diensten wordt berekend op grond van het aantal bestede uren. Tevens is FitGaaf! gerechtigd alsdan een reiskostenvergoeding in rekening te brengen. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door FitGaaf! afgegeven prijzen: - In Euro- exclusief BTW; - Inclusief bezorgkosten; - Als aan gestelde betalingsvoorwaarden is voldaan. 4. Betaling van de overeengekomen prijs, dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. 5. FitGaaf! is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst (gehele) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen. 6. FitGaaf! is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en te factureren. 7. Indien de Opdrachtgever de (deel)factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald, is FitGaaf! gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de (deel)factuur heeft voldaan. 8. Betaling geschiedt door storting op of overschrijving naar een door FitGaaf! aan te wijzen bankrekening. 9. Bij niet, niet tijdige, of niet volledige betaling van de door Opdrachtgever verschuldigde prijs, is Opdrachtgever na afloop van de in lid vier bedoelde termijn, van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan over het openstaande factuurbedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. 10. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens FitGaaf!, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 40,–. 11. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en / of verrekening van zijn verplichtingen jegens FitGaaf!. 12. De vorderingen van FitGaaf! zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging of surseance van betaling van Opdrachtgever. 13. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 1. Alle door FitGaaf! geleverde Producten, blijven eigendom van FitGaaf! totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met FitGaaf! gesloten overeenkomsten is nagekomen. 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht FitGaaf! zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen 4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Artikel. 8 Intellectuele Eigendomsrechten 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Producten berusten uitsluitend bij FitGaaf! of zijn licentiegevers. 2. FitGaaf! verleent aan Opdrachtgever een niet exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht dient zijn grond te vinden in de overeenkomst, de voorwaarden of de wet. 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom, in de ruimste zin van het woord, uit en / of van de Producten te verwijderen of te wijzigen. 4. De overeenkomst strekt uitdrukkelijk niet tot de overdracht van enig recht van intellectueel eigendom van de Producten. 5. Het gebruiksrecht omvat uitdrukkelijk niet het recht tot: (verdere) openbaarmaking van de Producten, verveelvoudiging van de Producten, aanpassingen (doen of laten) maken in aan de Producten, derden toegang geven tot de Producten, kopieën te maken van de Producten, de Producten zelf commercieel te exploiteren, de Producten (gedeeltelijk) na te maken of enige vermelding van intellectueel eigendom te (doen of laten) verwijderen. 6. Bij overtreding van dit artikel door of namens Opdrachtgever, verbeurt de Opdrachtgever een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 2.500,- per dag dat de overtreding voortduurt. Artikel 9. Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van FitGaaf!, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van FitGaaf! beperkt tot maximaal het bedrag dat FitGaaf! van Opdrachtgever voor zijn werkzaamheden in de betreffende overeenkomst ontvangt. 2. In het geval van schade ontstaan door transport en / of opslag door of namens FitGaaf!, is de aansprakelijkheid van FitGaaf! voor schade van Opdrachtgever beperkt tot maximaal het bedrag, dat voor de ter uitvoering van de desbetreffende opdracht verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening is gebracht. FitGaaf! is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door transport of opslag door derden, welke derden zijn aangesteld door Opdrachtgever ook al zou Opdrachtgever de inpak- en verzendinstructies van FitGaaf! hebben opgevolgd. 3. FitGaaf! is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat FitGaaf! is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens en / of doordat Opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan de het verstrekte voorlichtingsmateriaal van FitGaaf!. 4. FitGaaf! is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door FitGaaf!. 5. FitGaaf! is nimmer aansprakelijk wanneer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zoals die zijn benoemd op de website van het Voedingscentrum wordt overschreden. 6. Het voorgaande lid / leden lijdt / lijden slechts uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van FitGaaf!. Artikel 10. Opschorting en ontbinding 1. Indien: A. Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig)nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst; B. Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting jegens FitGaaf! zal (kunnen) voldoen; C. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is; Heeft FitGaaf! het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en FitGaaf! bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 2. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 3. Voorts is FitGaaf! bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 4. Alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens FitGaaf! worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande lijdt uitzondering indien Opdrachtgever aan FitGaaf! voldoende zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen. 5. Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is FitGaaf! alsdan gerechtigd van Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door FitGaaf! gederfde inkomen Artikel 11. Overmacht 1. Overmacht aan de zijde van FitGaaf! schort haar (verdere) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt. Deze overmacht schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op. 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van FitGaaf! onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van FitGaaf! behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, oorlog, onrust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel en enige tekortkoming van hulppersonen en / of leveranciers van FitGaaf!. 3. Zodra zich bij FitGaaf! een overmachtstoestand voordoet, meldt zij dat Opdrachtgever terstond tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. 4. Indien FitGaaf! bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is FitGaaf! gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 5. Indien de overmacht meer dan twee maanden voortduurt, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst per direct, en zonder rechterlijke tussenkomt of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst te ontbinden Artikel 12. Geheimhouding 1. FitGaaf! en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden tenzij anders door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 3. De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels FitGaaf! een informatieplicht opleggen. 4. FitGaaf! is gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht en dient in verband hiermee alle gegevens en alle door Opdrachtgever verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te doen en na te laten wat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding te verzekeren. 5. FitGaaf! is gerechtigd de na bewerking verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Artikel 13. Garantie 1. FitGaaf! staat er voor in dat de Producten in complete staat worden geleverd. 2. FitGaaf! zal zich er naar beste vermogen voor inspannen materiaal- en fabricagefouten in de geleverde Producten, alsmede in onderdelen die door FitGaaf! in het kader van garantie zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze fouten binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij FitGaaf! zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van FitGaaf! niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is FitGaaf! gerechtigd de Producten kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke Producten. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van FitGaaf!. De garantieverplichting vervalt indien fouten in de Producten of in de onderdelen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien Opdrachtgever zonder toestemming van FitGaaf! wijzigingen in de Producten of in de onderdelen die door FitGaaf! in het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen. FitGaaf! zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. 3. Ieder ander of verdergaand beroep van Opdrachtgever op non- conformiteit van de geleverde Producten dan het bepaalde in lid twee van dit artikel is uitgesloten. 4. Kosten van werkzaamheden en herstel buiten het kader van deze garantie zullen door FitGaaf! in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven. 5. FitGaaf! heeft uit hoofde van de koopovereenkomst geen enkele verplichting ter zake van fouten en / of andere gebreken die na afloop van de in lid 2 van dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld. Artikel 14. Verpakking, verzending van Producten 1. FitGaaf! bepaalt de wijze van verpakking en verzending. Indien Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking en / of verzending verlangt, komen de daaraan verbonden meerkosten voor haar rekening. 2. Alle (retour)verzending(en), ook in het kader van de aflevering ter plaatse, geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. 3. FitGaaf! neemt standaard de verpakking niet terug. Opdrachtgever handelt met de verpakking op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende (overheids)voorschriften. Artikel 15. Retourzendingen 1. Opdrachtgever retourneert geleverde Producten in de staat waarin zij door Opdrachtgever zijn ontvangen en slechts in overleg met en na schriftelijke toestemming van FitGaaf!. Elke retourzending geschiedt onder opgave van redenen. Opdrachtgever dient de retourzending te allen tijde te kunnen bewijzen. 2. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval dat FitGaaf! de door Opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending erkent. Het risico van retour gezonden Producten berust bij Opdrachtgever totdat de retourzending door FitGaaf! is ontvangen. 3. Bij niet in acht name van (één van) de in dit artikel gestelde voorwaarden, is FitGaaf! gerechtigd de retourzending te weigeren en of terug te sturen op kosten van Opdrachtgever. Artikel 16. Slotbepalingen 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien FitGaaf! van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. 2. FitGaaf! is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 3. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. 4. De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige overeenkomst. 5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de Partijen dat stelt. 6. Deze voorwaarden treden op 4 december 2015 in werking.

Aanvullend: Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons – FitGaaf!, Oosterbadstraat 35, 9726 CK te Groningen – via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Klik HIER voor de modelinstructies voor herroeping en het modelformulier voor herroeping.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (ww.fitgaaf.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Fitgaaf!
Paus Johannesstraat 15
7826 CT Emmen
Telefoonnummer: 0591-547902
KvK-nummer: 59816112

Www.fitgaaf.nl
info@fitgaaf.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij je af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor je account op onze website en om reviews te plaatsen als je daar toestemming voor gegeven hebt. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@fitgaaf.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@fitgaaf.nl.  Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups, encryptie, pseudonimisering, automatische verwijdering van verouderde gegevens en DNSSEC.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

©EenvoudigRecht.nl
www.eenvoudigrecht.nl

Cookieverklaring

Cookieverklaring
Hollandse gastvrijheid is een koekje bij de koffie of thee. Digitale gastvrijheid is een cookie bij een websitebezoek. Met cookies maken wij onze website gebruiksvriendelijk. In deze cookieverklaring vind je onze gegevens, lees je wat cookies zijn, welke cookies wij en derden gebruiken, waarom deze cookies gebruikt worden, hoe lang wij cookies bewaren en hoe je cookies kunt verwijderen.

Onze gegevens
FitGaaf!
Paus Johannesstraat 15
7826 BT Emmen
Telefoonnummer: 0591-547902

KVK-nummer: 59816112

Website: www.fitgaaf.nl
E-mailadres: info@fitgaaf.nl

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Deze tekstbestanden plaatsen wij of andere partijen op je computer of mobiele apparaat. Bij je volgende bezoek lezen wij in het tekstbestand bijvoorbeeld je voorkeuren of inloggegevens. Hierdoor hoef je niet elke keer je voorkeuren aan te geven en kunnen wij de website gebruiksvriendelijker maken. Onder het kopje ‘overzicht cookies’ zie je welke cookies wij plaatsen en waarvoor deze gebruikt worden.

Overzicht cookies:
Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat gegevens worden onthouden voor de bestelprocedure, het winkelmandje werkt en onthouden wordt of er toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies.

Analytische cookies
Wij verbeteren onze website voortdurend door te analyseren hoe je onze website gebruikt, hoe je ons gevonden hebt en waar eventuele knelpunten zitten. Hiervoor worden cookies geplaatst door Google Analytics en Hotjar.

Advertentie cookies

Om ervoor te zorgen dat je niet telkens dezelfde advertenties te zien krijgt, aanbiedingen passen bij je interesses, we weten hoeveel bezoekers op advertenties klikken en hoeveel mensen een aankoop doen via de advertenties worden er cookies geplaatst door Facebook, Google Ads, Instagram, LinkedIn, Pinterest en Twitter.

Social media en YouTube cookies
Om inhoud van onze website te kunnen delen op social media worden er door Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn, Pinterest en Twitter cookies geplaatst. Voor het kijken van video’s plaatst YouTube cookies.

We bewaren de cookies niet langer dan wettelijk voorgeschreven en strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden.

Op de cookies die door andere partijen worden geplaatst is hun privacyverklaring van toepassing. Deze kan tussentijds wijzigen. De actuele privacyverklaring kun je vinden op de website van de betreffende partij:

–  Google

–  Hotjar

–  Facebook

–  Twitter

–  LinkedIn

–  Instagram

–  Pinterest

Je kunt cookies ook verwijderen en beheren
Je kunt bestaande cookies verwijderen, alle cookies toestaan of blokkeren en voorkeuren voor bepaalde websites instellen via je internetbrowser (het programma waarmee je websites bekijkt). Hoe dit moet hangt af van de internetbrowser. Klik op de link van jouw internetbrowser om te zien hoe je cookies kunt verwijderen of uitschakelen:

–  Google Chrome

–  Edge

–  Internet Explorer

–  Safari (iOS)

–  Safari (macOS)

–  Firefox

Staat je internetbrowser er niet bij? Of zijn de instellingen tussentijds gewijzigd? Gebruik dan de help- of zoekfunctie van je internetbrowser.

Let op: Als je geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies kunnen wij niet garanderen dat onze website of een deel daarvan naar behoren werkt.

Wijzigingen
Wij kunnen de informatie in deze cookieverklaring zonder aankondiging wijzigen. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld nodig als wij onze website aanpassen of als de wetgeving wordt aangepast. Wij raden je aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze cookieverklaring is gewijzigd.

©EenvoudigRecht.nl